szombat, szeptember 30, 2023

Egri Zsanna: Égi üzenet

Vad szél süvített végig a fennsíkon, felkavarva a száraz homokot. Az égen a felhők sötét gombolyagokként gyülekeztek egy hatalmas kupacban. Maroknyi lovascsapat igyekezett minél távolabbra kerülni a közelgő vihartól, élükön Oguz bizatatta lovát. Fáradtak és elkeseredettek voltak. Hiába üldözték a vadat, a zsákmányuk mindössze néhány apróbb jószágból állt, és most nyomukban az égiháború.
Fenyegetően mordult meg az ég, hatalmasat döndült, mintha minden dühét a maroknyi lovacsapatra akarná zúdítani. Vörösen ízzó villámok csapódtak a sztyeppére, és ahol földet értek, ott lángba borult a táj, és ez a félelmetes jelenség szélsebesen közeledett a lovasok felé.
Oguz kiemelkedett a nyeregből úgy figyelte a nem mindennapi látványt. Tapasztalt vezető volt, a család feje, így biztos kézzel irányította embereit, de most az ő lelkében is éledt a félelem szikrája. Az orkán felélénkült, vadul cibálta a vadászok kabátját, hangosan csörgetve az övükre tűzött szablyát, tarsolyt, amikor hirtelen vérfagyasztó csönd telepedett a vidékre. A férfiak rémülten szorították a lovaik kantárját.
A vadászok megtorpantak, és megbabonázva nézték az égi látomást. A lovak hangosan nyihogtak, testüket riadtan dobálták, lovasaik alig tudták féken tartani őket. Oguz a hirtelen csöndből megértette, mögöttük nem a vihar tombol, hanem a Felső világ szellemei üzennek. 
A következő pillanatban mindannyiukban meghűlt a vér. Az égen feltűnt egy tűzgömb, és egyenesen feléjük suhant. A láng kettévált, tűzrózsák bontották szirmaikat, majd nyomban felröppentek, hogy hatalmas sassá alakuljanak. Megpördült az égen a tűzből született madár, lecsapni készült, ám mielőtt elérte volna őket, a közeli nádasból felröppent egy másik tűzgömb, és azok ott fent összecsaptak. A férfiak számára megállt az idő, kővé meredve figyelték a jelenetet, moccanni sem bírtak, a rettegés szorította szívüket. A szellemek haragja lebénította a legbátrabb férfit is, védtelen kisgyermekként kapaszkodtak lovaik kantárjába, akik addigra megmerevedve bújtak össze.
A harcedzett férfiak kiszolgáltatottan, apró, gyenge pontként álltak a felső hatalmak csatájának középpontjában. Testük nem mozdult, csak a szemük követte az égi történéseket.
A tűzgömb újra kettészakadt a horizont alján kék és vörös színű tűzkarikákká. A két szín hol összeolvadt, hol kettévált, majd lassan elhalványult. A látomás hirtelen eltűnt, vele együtt a közeledő orkán is a semmibe veszett.
A férfiak megértették az üzenetet. Emlékeikbe mélyen bevésődtek a szavak, a gyermekkori regék. 
Ha az égen életre kellnek a tűz szellemei, harci táncot járnak, akkor a Felsővilág szellemei üzennek, és eljön ő. Eljön, aki új hazába vezeti népüket.
A hirtelen csönd csupán néhány pillanatig tartott, az állatok, emberek felélénkültek. 
– Eljött, megérkezett!
– Végre van táltosunk! – vágtak egymás szavába, csak Oguz hallgatott. A sokszor hallott regét idézte magában. „Eljő a délceg, büszke táltos, aki az egész nagycsaládot vezeti majd. „
De hol van? – emelte tekintetét a sárgán világító száraz fűcsomókra, majd a távolabbi mocsárra. Rajtuk kívül sehol egy ember. – Á, mese az egész! – tolta fel homlokáról a süveget, és határozottan intett az embreinek.
– Indulás!
A férfiak engedelmesen követték vezetőjüket. Oguz szó nélkül vágtába kezdett. A kistermetű csődör szófogadóan csörtetett a szűk ösvényen, míg el nem érték a nádas szélét, mikor hirtelen lefékezett. A megtorpanó állat nyihogva ágaskodott a társai előtt, amitől a háta mögötti lovasok szétszóródtak a keskeny ösvényt övező sztyeppe elsárgult fűcsomói között. Egy sebesen pörgő széltölcsér elsuhant a férfiak előtt, felkavarva a homokot, rövid pillanatra elvakítva őket.
Oguz megpaskolta a lova nyakát, füléhez hajolva nyugtatta, míg az állat prüszkölve leengedte mellső lábait, ám a férfi csitítása ellenére idegesen dobálta lábait.
– Megnézem mitől ijedt meg, maradjatok itt! – ugrott le a lóról, intett, majd a legközelebbi társa markába nyomta a kötőféket. A férfiak hallgattak, a feszült csöndet csupán a nyugtalan lovak toporgása törte meg. 
Oguz összehúzott szemmel mérte fel a vidéket, a félig kiszáradt mocsarat. Önkéntelenül indult a mélyedés felé, éles szeme hamar felfedezte, hogy a nádbugák között valami mocorog. A férfi vadászösztöne felélénkült, lépteit felgyorsította.
A távolban az ég újra tompán feldübörgött, majd váratlanul elhallgatott. A hirtelen csönd pengeként vágódott a férfiak és a háborgó orkán közzé. 
Oguz megtorpant, tekintetét az égre emelte. –A Felsővilág szellemei figyelnek ránk, mégiscsak mondani akarnak valamit? – gondolta, de nem állhatott meg, élelem kellett a családnak.
Szeme kutatva futott végig az egyenletesen ringatózó nádtengeren, ahol már az előbbi mozgás megszűnt, így Oguz csak az éles hallására támaszkodhatott. Alig hallható nyöszörgő hang szűrődött ki az ingoványos bürök oldalából, pont ahol a mocsár mélyült. Követte a hang irányát, talpa alatt cuppogott a föveny. Jól ismerte a vidéket, tudta, arrább már kiszáradt a mocsár, ezért tökéletes a hely a dúvadnak meghúzódni. Talán néhány lépés választotta el a rejtekhelytől, amikor újra nyüszített egyet a rejtőzködő állat.
Oguz teste megfeszült, óvatosan kihúzta övéből szablyáját, lépteit még halkabbra vette, nesztlenül közlített. Vadászszenvedélye felizzott, a mellkasában harci dobok verték az ütemet. Éles szeme felfedezte a zsákmányt. Az idő felgyorsult, a magasra emelt fegyver lecsapni készült, amikor egy szélroham végigfutott a mocsáron, és, mint egy függönyt, szétnyitotta a nádbugákat. A férfi keze megállt a levegőben. Előtte egy hatalmas rongycsomó hevert, amely alól egy szempár meredt rá. Oguz meglepetten engedte le a szablyáját.
– Ember vagy? Netán lidérc? – kapta vissza a fegyverét az alak fölé, aki válasz helyett csak felemelkedett, és abban a pillanatban egy kecske ugrott ki mögüle, aki ijedten nekiiramodott a mocsár belseje felé. A furcsa alak az állat után kapott, de már nem érte el. Szikrázó szemekkel fordult Oguz felé, és ahelyett, hogy bármit is mondott volna, dühös mozdulattal ledobta magáról az álcáját. Elszáradt sás, vékony gallyak hullottak a földre. Megrázta magát, amitől még egy adag rongyhalmaz is a földre hullott. Oguz elképedve nézte.
A groteszk szerzett hátán foltos rókabőrök lógtak, amelyből áradt az orrfacsaró bűz, ami minden mozdulattól még erősebben tört elő. A férfi hátrahőkölt a felkavarodó dögszagtól. A rongyos alak hátáról a rókairhák engedték ki magukból az elmúlás leheletét. A vadász szeme azonnal felismerte, hogy egy-két napja ejtették el az állatokat, és azt is, hogy az idegen egyáltalán nem tudja, hogyan kell a bőrt kikészíteni. Az apró termetű lény viszont érthetett a vadászathoz, mindezt megerősítette az oldalán lógó íj. Oguz legyűrte viszolygását, és még jobban szemügyre vette a bűzölgő alakot. Mocskos rongyokkal körbetekert nyomorúságos test, a mellkasán kiemelkedő jókora púppal. Oguznak azonban más keltette fel a figyelmét. A mocsárban toporgó alak lábán csizma volt. Vastag sárréteg ragadt a lábbelire, és az bizony határozottan csizmának látszott. A csizma a hatalom jele, azt csak lovasok hordták, a pórnépnek csak egyszerű bocskor járt. 
– Ő lenne a délceg táltos? – emelte tekintetétt Oguz ámulva az ég felé, ám választ nem kapott. Visszanézett a rongyos alakra. – Ő nem lehet táltos, csak egy számkívetett.
– Miféle szerzett vagy?
Az ismeretlen egy szót sem szólt, egy válláról lecsúngő rókabőrt ráhúzott a púpjára, és meredten figyelte a vele szemben álló férfit, félelemnek semmi jelét nem mutatta. Oguz ingatta a fejét, mégsem bánthat egy számkivetett nyomorékot. Szablyáját visszatolta a tokjába, és sarkon fordult. Abban a pillanatban hatalmas csattanással újabb villámok csapódtak a földbe, és az égen tűzes fénygömbök csapódtak egymáshoz, milliónyi szikrát szórva szerteszét.
Oguz ijedten torpant meg, már pontosan tudta, valóban a Felsővilág szellemei üzennek. Testét jeges félelem járta át, és percekig mozdulatlanul nézte az égi tűzrobbanásokat, míg azok lassan köddé foszlottak.
Sápadtan fordult meg, mellkasát félelem és öröm keveréke feszítette.
–Ím, hát eljött közénk, ahogy apáink regélték, a táltosunk – súgta maga elé.
Az idegen a sásban térdre rogyva hevert, ráhajolva a mellkasán lévő púpjára. Olyan gyengének, fáradtnak tűnt, mintha ő maga ropta volna az égi táncot.
Oguz egy bátortalan lépést tett felé, amikor az embernek látszó lény hirtelen felugrott. Mint, akit kicseréltek, sietős léptekkel eltávolodott a férfitól. Egy lendülettel átugrotta az útjába eső kisebb farönköt, átgázolt egy vízfolyáson, megfordult, végigsietett a fövenyen, és akkor már egyenesen Oguzzal szemben állt. Mindez percek alatt történt. A fura alak menet közben ledobta válláról a bűzlő állatbőröket. Egyik kezével még mindig a púpját takarta, a másikkal az arcára tapadt sárdaraboktól igyekezett megszabadulni. Majd egy gyors mozdulattal hátranyúlt a hátán levő tegezhez, de nem nyílat, hanem egy süveget emelt ki, amelyet egy mozdulattal a fejébe nyomott.
Oguznak tátva maradt a szája. A nemezsüveg csúcsát ezüsthenger borította, büszkén hirdetve viselője előkelő voltát. Ám, ami igazán megdöbbentő volt, az a vízfolyás által tisztára mosott csizma, ami elárulta, hogy nő a viselője.
A férfi szédülten állt, keze óvatosan nyúlt a táltos felé. Tudni akarta: valóban ember, vagy csak egy látomás. Mégsem merte megérinteni, ijedten kapta vissza a kezét.
A rongyos alak megrázta fejét, egy szót sem szólt, csak elindult a lovak felé. Oguz torkából egy hang sem tudott elötörni, csak elképedve bámulta a büszkén elvonuló lányt, és a hátán himbálodzó tegezt. Teljesen megzavarta a nő hirtelen felbukkanása, és az is, hogy annak az oldalán íjat és ezüst veretes tegezt fedezett fel, ami ugyanúgy az előkelőség jele, mint a süveg és csizma, de igen ritkán kerül lány, különösen egy ilyen rongyos kezébe.
A lovasok összesúgtak. Az égi jelek megmutatták: valóban megérkezett a táltosuk, melynek jövetelét megjósolták. Mégis gyanús szemmel méregették az Oguz előtt felemelt fejjel érkező alakot. Ahogy közeledett egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az egy lány. 
– Ez nem lehet a táltosunk! – kiáltott fel egyikőjük. A többiek is hangosan morgolódtak. Férfinak kellene lennie, nem egy csenevész, koszos lánynak. Vagy mégis?
Ha a szellemek úgy akarták, a táltos, asszony képében is megjelenhetett, és ha annak bármi testi fogyatékossága volt, az csak megerősítette a bizonyosságot, és most ezt alátámasztotta a lány mellkasán dudorodó kinövés. 
Tanácstalanul néztek össze, amikor a nő megállt velük szemben. Akkor ért oda Oguz is.
– Őt magunkkal visszük – mutatott a lányra, aki akkorra szó nélkül elindult egy lovas nélküli ló felé. A málhás állat nyihogva ágaskodott.
– Ha rá tud ülni, egészen biztos, hogy ő táltosunk – súgta az egyik vadász. 
– Az a ló senkit nem tűr meg a hátán – kapta szája elé a kezét a mellette álló.
A málhás ló egyre nyugtalanabbul nyihogott, lábait a levegőbe dobálta. A kötőféket tartó férfi alig bírta visszafogni.
 Az idegen lány a vadul tiltakozó állathoz lépett, kezét felemelte az állat pofájához. Néhány másodperc volt csak, és az állat szelíden lehajolt, fejét a nő mellkasán levő púphoz nyomta. A kötőféket tartó férfi elhűlve engedte át a lánynak a lovat, aki könnyedén fellendült az állat hátára, miközben egyik kezével továbbra is a púpját szorította.
–Abban van a varázsereje – motyogta az egyik lovas, majd gyorsan elkapta a tekintetét, nehogy a táltos megigézze, vagy rontást tegyen rá.
Ám a lány nem tett semmit, egy szót sem szólt, csak a távolba meredt.
***
A faluban tartózkodó férfiak készenlétbe helyezték fegyvereiket, amikor feltűnt a lovascsapat. Berta, Oguz anyja nyugtalan tekintettel figyelte a közeledő embereket. Még csak apró pontok voltak a folyó kanyarulatánál, amikor az asszonynak anyai szíve azt súgta, a fia tért vissza csapatával. A többiek még feszülten álltak, és figyeltek. Nem volt ok nélküli az izgatottság, mostanában martalócok járták a vidéket, állatokat, asszonyokat rabolva. Bár az ő nemzetségük erős volt, megvédte magát, mégis mindig készültek a csatára. 
A harci hangulatot hamarosan örömittas hangok váltották fel, amit csak egy valami tudott megzavarni. A hadviselt férfiak nyomában egy különös jelenség nógatta lovát. 
Az emberek elhallgattak, és meredten nézték az idegent, aki a csapat mögött érkezett, és némán megállt az emberektől kicsit távolabb. Néhányan közelebb merészkedtek hozzá, köztük Berta is.
Az asszony szeme gyorsan felmérte az alakot, és nem volt nehéz rájönnie, hogy egy fiatal lány fészkelődik a ló hátán. Berta igencsak elcsodálkozott, nem volt tudomása arról, hogy mostanában bármelyik férfinak feleségre lenne szüksége, ráadásul a lovon ülő púpos alak igencsak gyermeknek látszott. Inkább tűnt számkivetett nyomoréknak, mint valamelyik szomszédos nagycsalád tisztességes leányának.
–Miféle jányt szedtettek össze? – nézett elkerekedett szemmel a melléjük lovagló fiára.
–Ő a táltos –, mosolygott Oguz, és elégedetten intett a lány felé, aki addigra lecsúszott a lóról –, akire már oly régen várunk.
–A táltos? – hördült fel a körbeállók kórusa.
–A szellemek küldték közénk – fogta meg Oguz a lány vállát, aki dacosan lerázta a férfi kezét.
– A szellemek… Táltos… hebegte Berta, miközben tátott szájjal nézett a fiára. Az idős nő olyan sokszor hallotta és maga is mesélte gyermekeinek a legendát. Sudár férfi képében érkezik az ő táltosuk, akit a Felső világ szellemei kísérnek, hogy erős kézzel vezesse népüket.
Ám ő egészen mást látott maga előtt, egy nyomorék gyermeklányt.
 – Anyám, rád bízom, lásd gondját – folytatta Oguz, majd visszafordult az embereihez.
Berta, fia kérésére közelebb lépett, majd rögtön hátrahökölt a lányból áradó orrfacsaró bűztől. A nőben rögtön kétségek merültek fel. Mélyen hitt a Felsővilág szellemeiben, de sosem gondolta volna, hogy ennyire büdös, koszos táltost küldenek nekik.
–Mondd csak, valóban te vagy a táltos? – fintorgott Berta.
A lány nemlegesen rázta a fejét, majd a kimerültségtől a földre rogyott. Berta és néhány asszony mellé ugrott. A nyomorék púpjából éles nyűszítés hangzott. Összenéztek az asszonyok, egyikőjük óvatos mozdulattal felrehúzta a rókabőrt, és felsikoltott. 
–Egy gyermek! 
Az asszonyok megugrottak, csak Berta meredt a földön fekvő lányra hitetlenkedve, hiszen az alig látszott tizenkét-tizenhárom évesnek.
– A tiéd? – kérdezte. A lány nem szólalt meg, csak rázta a fejét.
– Hogy került hozzád? 
A lány továbbra sem beszélt, csupán az ujjával a szájára mutatott.
– Néma – kiáltott fel egy asszony, és ettől mindenki izgatott találgatásba fogott.
– Talán a testvéred? – térdelt le a lány mellé Berta, akinek arca felderült, mosolyogva bólogatott a kérdésre, az oldalához nyúlt, kiemelte a babát, és Berta felé nyújtotta.
Az asszonyban feléledtek az anyai ösztönök, két tenyerét kitárta, és hagyta, hogy a lány belehelyezze a nyöszörgő csomagot. A koszos vászonból az apró kéz az ég felé mutatott, a kék szemek egyenesen Bertára meredtek. Az asszony ellágyult, és magához ölelte a kicsit. A következő pillanatban felsikoltott, és a magasba emelte a csecsemőt.
–Itt van az igazi táltosunk, hat ujja van!

[totalpoll id=”205″]

Vélemény, hozzászólás?